TGIRL于姬Yuna-高傲又纯情的诱惑49P于姬推女神X-TGIRL

TGIRL于姬Yuna-高傲又纯情的诱惑49P于姬推女神X-TGIRL

 即幸而奏效,病者受苦久矣,未有久苦于病,而元气不伤者也。真人學用日久,豈亦深知之邪哉?

是太上有知之人,祿相所貪,故以心自明是也。 相貧之家,財去人走,何時可合,家室分離,不能復相救。

以上明血之理,其病证脉治详下。水得火,则气常温而不至于寒,火得水,则形常润而不至于槁。

急病则随日可晒,亦见奇效。 盖阴既亏,阳无所根据,浮散于外,故见此象。

庸医乃谓须与纯补,俟其气旺,则食自运。一事學道,而大度者在天,中度者在神靈,小度者在人也。

行,辭小復息念,其後遺脫不足者,當說之。医,所以治身也,身死则心无所寄,固小道中之大者。

Leave a Reply