BOL001柳侑绮舰娘臻名69P柳侑绮波萝社

BOL001柳侑绮舰娘臻名69P柳侑绮波萝社

内实之证,心下牢强,腹中痛满,前后不通,干呕而无物出者,死。湿气之胜,土邪乘水,则肾病生焉。

丁香半夏丸人参干姜丁香细辛半夏槟榔脾胃温暖,则能运行, 此淫传败绝之证,不及二十日而死,虽卢、扁再生,亦不能救。

姜汁二匙和水煎,呕逆不食投此方。湿燥寒之病,所以属乎阴邪之所客,病既本于阴,苟不求其本而治之,则阴邪滋蔓而难图。

是血乃中焦之汁,流溢于中以为精,奉心化赤而为血。 清风饮术金银花,槟榔萆薢半木瓜,当归芩芍干姜活,陈皮乌药等堪夸。

小肠阳虚气坠者,补中益气汤加山栀、川乌。 豕属水而性寒,羽虫感火气之化,而生长于水中者,又居其半。

噎膈思食难进口,恶心欲吐不吐奇;吞酸咽下酸津液,吐酸涌出水稀稀。冬石者,沉濡而滑,举指来疾是也。

Leave a Reply